You Are Here: Home » Posts tagged "雞年"

2017 雞年賀詞吉祥話、祝賀詞、新年賀詞

雞字的成語 【聞雞起舞】聽到雞叫便起來舞劍。比喻有志者及時發奮努力。 【金雞獨立】比喻獨立者,獨自站立。指像公雞一樣獨腿站立的一種武術姿。 【雞年大吉】雞(今)年大吉大利、全年吉祥之意。 【金雞報曉】雞年報到,告訴您今年一開始就能夠發財發福。 【雞年納福】雞(今)年能享受並發財享福之意。 【鶴立雞群】如鶴站在雞群中。比喻一個人的儀表或才能在群體中顯得很突出。 【雞鳴而起】雞叫時就起床。形容勤奮不怠。    雞年常用新年祝賀詞與吉祥話 雞鳴曉旦、燕舞陽春;鵲送喜報、雞傳佳音 雞鳴曉日江山麗、犬吠神州歲月新;雞鳴紫陌迎新曙、馬踏青雲奔小康。 金雞一唱傳佳訊、玉犬三呼報福音;兩岸金雞歌一統、九州赤子報三春。 雞聲一唱東方白、猴棒三揮玉宇清;金猴留戀豐收年、彩鳳歡啼盛世春。 把酒當歌歌盛世、聞雞起舞舞新春;保駕護航奔富路、昂頭振翼唱東風。 金雞報曉歌大治、丹鳳朝陽贊中興;金雞高唱迎春曲、鐵牛歡催改革潮。 雞 ...

Read more

© 2006~2019 Powered By 庫庫龍

Scroll to top